In onze school hebben we te maken met Intern begeleiders (IB-ers). Ook ouders hebben hier mee te maken. Wanneer er sprake is van zorg over uw kind komen zij in beeld. Hieronder vindt u een beschrijving van deze taak.

De interne begeleider is het eerste aanspreekpunt voor de leerkrachten als zij een hulpvraag hebben ten aanzien van de groep of de ontwikkeling van de individuele  kinderen. De intern begeleider voert twee keer per jaar een groepsbespreking en een leerlingbespreking met de leerkrachten om de voortgang te monitoren. De taak van de intern begeleider is hier die van begeleider/coach van de leerkrachten in de klas.

Hiernaast onderhouden de intern begeleiders de contacten binnen en buiten de school voor de extra zorg voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

De intern begeleiders kunnen daartoe een beroep doen op externe deskundigen, zoals de jeugdarts/jeugdverpleegkundige, gezinsspecialist, logopediste  en de leerplichtambtenaar. Zij coördineren zo nodig ook de eventuele verslaglegging naar hulpverlenende instanties.

In sommige gevallen biedt de interne hulpverlening niet  voldoende mogelijkheden om een kind die hulp te geven die nodig is. Soms kunnen wij met behulp van deskundigen van buiten de school de betrokken leerling met bijvoorbeeld een aangepast programma, binnen onze school opvangen en begeleiden.  Het kan  ook voorkomen dat een school voor speciaal basisonderwijs de beste plek blijkt te zijn voor het kind. Het samenwerkingsverband adviseert de intern begeleider en de leerkrachten hoe zij onze kinderen zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Indien een observatie van een leerling door een externe deskundige wenselijk is, wordt dit  vooraf met de ouders besproken en met toestemming aangevraagd.

Waar nodig kan een overleg gepland worden in een OndersteuningsTeam(OT). De intern begeleider organiseert dit overleg. Dit team kan bestaan uit de intern begeleider, de schoolverpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werker, de ambulant begeleider en waar nodig of wenselijk de directie. Andere partners zoals leerplicht of logopedist kunnen ook uitgenodigd worden. Wie aanwezig is hangt af van de aard van de hulpvraag. Ouders worden hier bij uitgenodigd om  zo mee te kunnen praten over hun kind en de zorg die nodig is.

De groepsleerkracht is en blijft het eerste aanspreekpunt voor ouders wat betreft de vorderingen / zorgen rondom de kinderen. U kunt dus altijd een afspraak hiervoor met de leerkracht van uw kind maken. De intern begeleider voert, indien we dit nodig vinden, samen met de leerkracht gesprekken met de ouder(s)/ verzorger(s).

In onze scholen hebben wij een zorgteam:

Zorgcoördinator Hanneke Adema (dinsdag) j.adema@wijzer.nu

Intern Begeleider Jamie Heindijk (dinsdag, woensdag en vrijdag) j.heindijk@wijzer.nu

Zorgondersteuner Debbie Huizinga (dinsdag) d.huizinga@wijzer.nu

Zij werken veel samen en brengen ieder hun eigen expertise in.

Schoolprofiel van IKC Startpunt en IKC Panta rhei