Met de ingeving van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 zijn wij verplicht voor een aantal processen binnen onze school aan u toestemming te vragen om gegevens van u en/of uw kind te kunnen verwerken.

Deze toestemming is geldig voor de gehele schoolcarrière.

Door middel van dit formulier kunt u wel of geen toestemming verlenen. Het betreft processen die binnen onze school worden uitgevoerd (door de docent, het zorgteam, de administratie, etc.) Voor het uitwisselen van de gegevens van u of uw kind aan externe partijen ( remedial teaching, huiswerkbegeleiding, etc.) moeten wij op het moment dat zich dat aandient apart toestemming aan u vragen.

Voor een aantal processen binnen onze school die we vanuit onze wettelijke verplichting moeten uitvoeren hebben wij geen aparte toestemming van u nodig:

  • Voor het uitvoeren van onze taken maken wij gebruik van een leerlingvolgsysteem en een leerling administratiesysteem. In deze systemen nemen wij een (pas)foto van uw kind op ter identificatie. Deze (pas)foto wordt doorgaans door de schoolfotograaf aan het begin van het schooljaar bij ons aangeleverd.
  • Tevens zijn er binnen onze scholen zorgteams. Deze bestaan vaak uit een interne begeleider, een zorg coördinator, een zorg ondersteuner en een directielid. Binnen deze teams wordt de ontwikkeling van uw kind op het gebied van schoolresultaten en persoonlijke ontwikkeling besproken.
  • Door de digitalisering van lesmethoden moeten wij een beperkte gegevensset van uw kind (naam van uw kind, leerlingnummer en het lesresultaat) met de aanbieders van digitaal lesmateriaal uitwisselen. Hierdoor is het mogelijk dat de leerkracht de voortgang van uw kind kan inzien binnen de lesmethode en heeft uw kind toegang tot het lesmateriaal.

Voor de onderstaande zaken hebben wij uw toestemming nodig. U moet een keuze maken. Doet u dat niet, dan betekent dit dat u GEEN toestemming verleent.

Op het formulier kunt u wel of geen toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind. Echter kunnen wij als school, bij activiteiten waar (hulp)ouders of andere familieleden bij aanwezig zijn, niet voorkomen dat leerlingen die niet gefotografeerd mogen worden van hun ouders, toch op foto’s of filmopnamen terechtkomen.

Denk hierbij aan activiteiten die zowel binnen als buiten het schoolterrein worden gehouden, zoals schoolreizen, afscheidsmusical van de groepen 8, diploma-uitreikingen of sportdagen. De enige oplossing voor dit probleem is een totaal verbod van het maken van foto’s of filmopnamen. Een dergelijke maatregel vinden wij niet passend en de wet laat ons in veel gevallen niet toe om dergelijke maatregelen te nemen. Wij vragen ouders hier bewust mee om te gaan.

U kunt op het formulier uw voorkeuren invullen.

In alle gevallen willen wij het formulier terug ontvangen zodat wij, indien nodig, kunnen nakijken en aantonen welke voorkeur u heeft ingevuld. Als u dit formulier niet invult moeten wij dit als een NEE op alle vragen beschouwen en moeten wij een door ons ingevuld exemplaar (zonder uw handtekening) in onze administratie opnemen.

U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen als u een andere voorkeur kenbaar wilt maken.